Risk Yönetimi

RİSK NEDİR?

Risk, belirsizliklerin hedefler üzerindeki olası etkileridir.

NEDEN RİSK YÖNETİMİ

Ekonominin gelişmesi ile birlikte her ölçekte şirketimizin karşı karşıya kaldıkları risklerin çeşitleri ve bundan önemlisi söz konusu risklerin neden olabilecekleri zararlar da artmaktadır. Bütün organizasyon çeşitleri için hedefleri başarmak ve istenen seviyede sonuçlara ulaşabilmek için alınacak risklerin anlaşılması gereklidir. Kurumun karşılabileceği her tip riskin her süreç, aktivite, paydaş, ürün ve servisler üzerindeki potansiyel etkilerini dikkate almalarını sağlar. Gerek 2008 Küresel finansal kriz, gerekse 2001 ülkemizde yaşanan finansal kriz, özellikle finansal risk yönetiminin şirketlerin varlıklarını sürdürebilmeleri için önemini ortaya koymuştur. Ulusal ve uluslararası standartlar gereği bankaların ve bankalarla her türlü borç alacak ilişkisi olan şirketlerin Risk Yönetimi yaptırması gerekmektedir.

ŞİRKET AÇISINDAN FİNANSAL RİSK TANIMLAMASININ ÖNEMİ

Genel olarak, şirketlerin ana faaliyetleri dışında kar veya zarar ettikleri finansal pozisyonları vardır. Örneğin, ileri vadeli bir tek döviz alacağı bile, şirketin hem döviz kuru hem de faiz risklerine maruz kalmasına neden olmaktadır. Başka bir deyişle, aslında riskin tanımlanması şirketin ana faaliyetinden ötürü elde ettiği kar zarar potansiyeli ile spekülatif pozisyon olarak tanımlanabilecek finansal faaliyetlerden doğan potansiyelin ayrıştırılmasıdır. Bu aşamadan itibaren söz konusu spekülatif pozisyonla ilgili aksiyon alıp almama şirket yönetiminin kararına bağlı olacaktır. Şu da mutlaka eklenmelidir ki, finansal risk yönetimi sadece şirketin spekülatif pozisyonunun azaltılması/ortadan kaldırılması anlamına gelmemektedir, bu süreçte şirket yönetiminin kararı doğrultusunda alınan spekülatif pozisyonun etkilerinin arttırılması da risk yönetimi sürecinin bir parçasıdır. Ana amaç, kar/zarar kaynaklarının şirket yönetimi tarafından detaylı olarak anlaşılması ve gerekli aksiyonların alınabilmesine hazır bir altyapısal bilginin oluşturulmasıdır.

RİSK TÜRLERİ

Yapılan her hangi bir işte, işi gerçekleştiren kişi veya kuruluş mutlaka çeşitli risklerle karşı karşıya gelir. Bu risklerin bir kısmı önlenebilir, bir kısmı ise önlenemez niteliktedir. Bu risklere içsel ve dışsal faktörler neden olur. Riskleri ana olarak, Finansal, Altyapısal, Operasyonel, İtibar ve Piyasa riskleri olarak ayırabiliriz.

RİSK YÖNETİMİ SÜRECİ

Bu süreç ana olarak:

  • Riskin tanımlanması
  • Riskin analizi
  • Riskin değerlendirilmesinden oluşur.

Daha sonra yönetimin kararı uyarınca risk yönetim korunma aksiyonları alınabilir.

RİSK YÖNETİMİ AKSİYONLARI

Risk yönetimi sürecinde tanımlanması gereken faktörler:

Risk=Olasılık*Etkidir

Buna göre:

Olay= Risk yaratan olgu nedir?
Etki=Olgunun etkilerinin doğuracağı sonuçlar nelerdir?
Olasılık=Bu olgunun etkileri hangi olasılıklarla gerçekleşebilir?

Zaman=Bu etkiler hangi zaman dilimlerinde gerçekleşebilir ve bu zaman dilimlerinde gerçekleşmesi halinde gelecek zaman dilimlerindeki olguların gerçekleşmesi hangi olasılıklarda olacaktır?

Hafifletme=Olasılık nasıl düşürebilir ve maliyeti
Etki azaltma=Etki nasıl azaltabilir ve maliyeti
Düşürme=Hafifletme+Etki azaltma sonucu

Exposure=Risk-Düşürme

Burada özellikle maliyetler çok önemlidir, kısaca risk yönetimi bir değer yaratmalıdır, hiç bir aksiyon almamak da riskin derecesine ve düşürme maliyetleri ile karşılaştırılmalı ve aksiyon bu yönde gerçekleştirilmelidir.

ŞİRKETİMİZİN MİSYONU

Risk yönetimi bir çok şirket için özellikle yüksek know-how gerektirmesi dolayısıyla pahalı bir süreçtir, bu nedenle de bir çok şirket risk yönetimine ihtiyacı olsa dahi bu süreci geliştirecek ve yürütecek böyle bir iç organizasyona kaynak ayıramamakta veya ayırmamaktadır. Genel olarak da, söz konusu hizmetin dışarıdan alımı da söz konusu olamamakta, olsa dahi maliyetleri çok yüksek olmaktadır. Bu nedenle, bir çok şirket risk yönetimi alanında hiç bir aksiyona girmemektedir.

Şirketimiz, yukarıda açıklanan nedenlerle, haklı olarak maliyetler nedeniyle aksiyon almayan şirketlere, risk yönetim ihtiyaçlarına uygun olarak çeşitli seviyelerde risk yönetimi hizmeti vermektedir.

VERİLECEK HİZMET

PROJES, müşteri şirket ile imzalanacak bir NDA (Non Disclosure Agreement) sonrasında verilecek hizmetin niteliğine göre belirli periyodlarda müşteri şirketin bilanço, gelir tablosu gibi mali tablolarını alır, analizlerini yaparak sonuçlarını müşteriye bildirir. Belirli senaryolar altında müşterinin maruz kalacağı riskler, riskin derecesi, söz konusu senaryoların gerçekleşmesi sonucunda şirkete vereceği zarar, şirketin diğer senaryolarda elde edebileceği olası kar müşteriye raporlanır. Bununla birlikte olası hedge imkanları, bu hedge imkanlarının kullanılmasının maliyetleri, bunların kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek maksimum kar/zarar ve çeşitli senaryolarda uğranacak kar zarar profilleri müşteriye raporlanır. Müşterinin arzu etmesi halinde müşteri adına hedge işlemleri gerçekleştirilir.

Ayrıca kredi ve fon riskleri açısından da şirket incelenerek, şirketin cari piyasa şartları çerçevesinde borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bilgiler, böyle bir aksiyona gidilmesi halinde elde edilecek/uğranacak kar/zarar raporlanır. İlgili şirketin talebi doğrultusunda, gerekli işlemler müşteri adına gerçekleştirilir. Müşteriye gene talebi doğrultusunda halka açılma, tahvil çıkarma gibi alternatif fonlama maliyetleri konusunda danışmanlık hizmeti verilir. Aynı biçimde, kredi rolloverları ile ilgili olarak da şirkete benzer danışmanlık hizmetleri sunulur.